برگزاری کارگاه آموزشی در شهرداری وحدتیه

 امروز سه شنبه ۷ آذرماه جلسه و کارگاه  آموزشی باعنوان : ضوابط و دستورالعملهای توسعه شهری توسط کارشناسان محترم دفترفنی استانداری بوشهر وبا حضورکارشناسان واحدفنی وساختمان شهرداریهای...ادامه