به گزارش ورابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر وحدتیه  :  انتخاب شهرداروحدتیه بارای قاطع ۵ عضو شورای اسلامی

برابر مفاد صورتجلسه شماره ۱۷ مورخه ۱۲ آذرماه شورای اسلامی شهر وحدتیه جناب آقای مهندس حسین عباسی با رای قاطع ۵ عضوشورابه عنوان شهردار شهر وحدتیه انتخاب وجهت سیرمراحل قانونی به فرمانداری اعلام گردید.

 لازم به توضیح است که ایشان تصدی شهرداری شهرآبپخش رادرکارنامه مدیریتی خویش دارند.

به روایت تصاویر :

 

 

 

 

برچسب ها: